مختصری در مورد

بهین دوخت اصفهان

طراحی ، دوخت و ارائه انواع شلوار زنانه کژوال و مجلسی

در اختیار داشتن چندین کارگاه
طرح های تخصصی
مشتریان دولتی و شرکتی

مختصری در مورد

اهداف بهین دوخت